GROUND OF PARAMETERS OF METHODS OF DECLINE OF NOISE IN MOULD WORKSHOPS OF ENTERPRISES ON PRODUCTION OF REINFORCED CONCRETE WARES

UDC628.517.2: 621.9

Authors:

Parashchienko I.N., M.S (Tech.)

(Poltavsky national Yu. Kondratyuk technical university )

Abstract.

It was certain on the basis of the executed researches and analysis of literary sources, that workshops are the most powerful sources of noise on enterprises on the ZHBY production, the equivalent levels of noise in the apartments of these workshops make 106 – 112 dBA. Here give the basic noise loading vibration  generator on the compression of concrete mixture, here the maximal values of levels of sound on the workplaces of moulders achieve the values 118 – 120 dBA, and equivalent 112 – 114 dBA (at a norm for permanent workplaces 80 dBA).  For the decline of noise of vibration  generator dempfyration is first offered, I.e. diminishment of mechanical vibrations of vibrating surfaces of vybro-aggregatt by elastic-tough material with the high index of internal friction; in quality such material was developed, the mastic of polymeric sound-extinguish «Vybromast» is tested and patented, on the физико-механическим properties substantially excelling a prototype at part of efficiency of sound-extinguish. For the decline of noise of vybro-aggregates, located in pry-hole, a chamber-screen muffler is first developed. In theory and experimentally dependence of decline of levels of sound pressure by a chamber-screen muffler on the width of acoustic gap between the table of vybro-agregate and screen-corymb of muffler, direction of radiation of noise in the area of workplace of moulder, presence or absence of sound-extinguish layer of the «Vybromast mastic» on the internal surfaces of muffler is set, from reciprocal-reciprocal-disposition of surface of table of vybro-aggregate and level of floor of workshop. The production risk is appraised on territory of moulding workshop on the criterion of noise influence through stochastic approach before and after introductions of chamber-screen muffler. Estimation was conducted by two methods: on frequency of exceeding of level of noise of his possible size and as integral of probability of this exceeding from the closeness of distributing of level of noise got from data of measurings in the range of its casual change. Estimation of production risk in the working area of workshop without application of muffler showed that the ranges of casual change of level of noise fully exceeded possible norms. After introduction of chamber-screen muffler the estimation of production risk of exceeding of level of noise got with the use of different ways on the workplace of moulder and in the working area of workshop showed that a risk size made about 0,03 and with the high reliability 0,97 absence of exceeding of operating norms is provided.

Keywords: vybro-agregat, vybro-soundproof mastic, dempfyration, chamber-screen muffler, production risk.

References:

1. Samoylyuk, Ye.P. and Safonov V.V. (1979), Borba s shumom i vibratsiyey v stroitelstve i na predpriyatiyakh stroitelnoy industrii [Strife with noise and vibration in building and on the enterprises of build industry], Budivelnik, Kiev, SU.

2. Bogdanov, Yu. V., Safonov, V.  V. and Parashchienko, I. N.; zayavnyk і patentovlasnyk DVNZ  «Prydniprovska derzhavna akalemiya budivnytstva I arkhitektury» (2013),. Sposib znyzhennya shumu vibrawiynykh agregativ dlya ushchilnennya betonnikh sumishey [Method of decline of noise of vibration aggregates for the compression of concrete mixtures], Ukraine, Patent 78000, MPK Е  04  In 1/00, №  201207847.

3. Parashchienko, I. N., Bykovsky, A.I., Shpirko, M.B., Bogdanov Yu.V.. and.  Safonov V.V., zayavnyk і patentovlasnyk DVNZ  «Prydniprovska derzhavna akalemiya budivnytstva I arkhitektury» (2014), Mastika vibrozvukopoglynalna [Mastic of vibro-sound-swallow], Ukraine, Patent 93258, MPK From  09  D 1/00, №  201403739.

4. Bogdanov, Yu.V. (1985), Opredeleniye granits zony shumovogo vozdeystviya promyshlennogo predpriyatiya dlya gorodskikh territoriy [Determination scopes of area of noise influence of industrial enterprise for city territories], DEBI, Dnepropetrovsk, SU:

5. Samoylyuk, Ye. P. and Bogdanov, Yu. V. (1988), Proektirovaniyesanitarno-zashchitnikhzonpromyshlennikhpredpriyatiypofaktorushuma. Rukovodstbo po raschyotu [Designing sanitary-protective areas of industrial enterprises on the factor of noise. Guidance upon settlement], DEBI, Dnepropetrovsk, SU.

6. Bogdanov, Yu.V. (1986). «Protection production and dwelling environment from noise of the ZHBY enterprises at planning of industrial and industrially-dwelling districts», Ph.D. Thesis, 05.26.01, Dnepropetrovsk, SU.

7. Yudyn, E.I.,. Borysok, L.A., Gorenshtein, I.V. [and others], (1985) Borba s shumom ha proizvodstve:spravochnik [Fight against noise on production: reference book],: Mashynostroenye, Moscow, SU.

8. Elyzarov, Yu.  М. (1998) Snizheniye shuma I vibratsiy pri formovanii sbornogo zhelezobetona [Lovering of noise and vibrations at shaping of the collapsible reinforced concrete], Publ. of literature on building, Moscow, RU.

9. Osypov,  G.L., Yudyn Е.  I., Khyubner G. [and others] (1987), Snizheniye shuma v zdaniyakh I zhilykh rayonakh [Decline of noise in buildings and dwelling districts], Stroyyzdat, Moscow, SU.

10. Samoylyuk, Ye..  P. and Safonov V.V. (1979),. Borba s shumom i vibratsiyey v stroitelstve i na predpriyatiyakh stroitelnoy industrii [Strife with noise and vibration in building and on the enterprises of build industry],: Budivelnik, Kiev, SU.

11. Safonov, V.  V., Bogdanov Yu. V. and Parashchyenko I.N. (2011) «Condition and methods of fight against noise at the plant of collapsible reinforced concrete wares»,  Komunal'ne gospodarstvo mist, Vyp. 99, pp 80 – 87.

12. Safonov V..  V., Bogdanov Yu. V. and Parashchyenko I.N. (2011) «Investigation parameters of labour environment on the enterprises of build industry», Bezpeka zhyttediyalhocti v habkolyshnemu seredovyshchakh: materially Mizhnarodnoyi naukobo-praktychnoyi kohaerentsiyi [ Safety of vital functions in surrounding and production environments: materials of International sciences.-practikal kohference], Kharkov, UA, pp  37 – 38.

13. Samoylyuk, Ye.P.  П. (1975) Borba s shumom v gradostroitelstve [Strife with noise in the town-planning], Budivelnik, Kiev, SU.

14. Samoylyuk, Ye.  P., Denysenko V. I.  and Pilipenko A..  P (1981), Borba s shumom v haselennykh mestakh [Strife with noise in the inhabited places],: Budivelnik, Kiev, SU.

15. Samoylyuk Ye.  P and Bogdanov Yu. V. (1988 ). Proektirovahiye cahitarho-zashchitnykh zon promyshlennykh predpriyatiy po faktoru shuma. Rukovodstbo po raschetu [Designing sanitary-protective areas of industrial enterprises on the factor of noise. Guidance upon settlement], DEBI, Dnepropetrovsk, SU.

16. Ministry of build, road and communal machine-building (1969) , Instruktsii po raschetu urovhey shuma na rabochikh mestakh zavodov sbornogo zhelezobetona [Instructions upon settlement of levels of noise on the workplaces of factories of the collapsible reinforced concrete], Moscow, SU.

About the authors:

ParashchienkoIrinaNikolayevna,M.S (Tech.), Senior Lecturer of the Department of Applied Ecology and Nature, Poltava National Technical University named after Juri Kondratjuk, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.