СОДЕРЖАНИЕ

 1. Булат А.Ф., Дырда В.И.

Динник Александр Николаевич (1876 – 1950)

2. Науменко М.О., Баштаник П.І., Бурмістр М.В.

Порівняльні дослідження конструкційних властивостей при стисненні гуми та термопластичних полімерів в умовах навантаження шинних виробів

Проведен сравнительный анализ свойств полимерных материалов при сжатии в статических и динамических условиях нагружения, характерных для аварийной опоры безопасного колёсного движителя. Наиболее приемлемым материалом определён термопластичный полимер полипропилен.

 3. Дырда В.И., Евенко С.Л.

Локальные экзотермические эффекты при ударном разрушении резиновых футеровок барабанных мельниц

Розглядаються екзотермічні ефекти, що супроводжують ударний механізм руйнування захисних футерівок.

4.  Дырда В.И., Звягильский Е.А., Булат Е.А., Кобец А.С.

Закономерность деформирования и разрушения упруго наследственных сред

Розглядаються основні проблеми деформування та руйнування пружно-спадкових матеріалів з акцентацією уваги на формуванні нових критеріїв руйнування.

5. Кобець А.С., Пугач А.М.

Дослідження енергоемності процесу різання та розпушЕння грунту культиваторними лапами, що оснащені елементами локального зміцнення

Приведені лабораторні дослідження енергоємності процесу різання та розпушення ґрунту, висвітлені основні нюанси методики проведення експерименту.

 6. Твердохлеб Т.Е., Овчаренко Ю.Н., Рыжков И.Е., Колбасин В.А., Черний А.А., Цаниди И.Н., Агальцов Г.Н.

Вибробезопасность машин и обслуживающего персонала в контексте охраны труда

В контексті підвищення охорони праці розглядається захист машин та обслуговуючого персоналу від дії вібрацій.

 7. Дырда В.И., Агальцов Г.Н., Козуб Ю.Г., Рощупкин С.В., Заболотная Е.Ю., Новикова А.В.

Охрана труда в контексте защиты машин и операторов от шума и вибрации

Розглядається охорона праці на підприємствах з великим впливом шуму і вібрації на машини та операторів.

 8. Дырда В.И., Лисица Н.И., Заболотная Е.Ю., Лисица Н.Н., Твердохлеб Т.Е.

Анализ способов вибросейсмоизоляции зданий и сооружений

У статті розглянуто різні системи сейсмоізоляції будинків і споруд. Виконано аналіз існуючих систем і наведені конструкції антисейсмічних опор, що розроблені в ІГТМ НАН України, на основі багатошарових гумометалевих віброізоляторів. Показано їх перевагу.

9. Дырда В.И., Евенко С.Л., Маркелов А.Е., Хмель И.В.

Рудоизмельчительные барабанные мельницы с резиновой футеровкой

Розглядаються барабанні млини з гумовою захисною футерівкою з акцентацією уваги на динаміці взаємодії системи «футерівка – загрузка».

 10. Булат А.Ф., Пухальский В.Н., Дырда В.И., Кошик Ю.И., Дудченко А.Х., Лисица Н.И.

Вибрационные машины для выпуска и доставки ураносодержащих руд

Розглядаються конструктивні і технологічні особливості вібраційних машин для випуску і доставки уранових руд.

11. Овчаренко Ю.М., Бондаренко Л.М., Рижков І.Є., Колбасін В.О., Черній О.А., Цаніді І.М.

Аналітичне уточнення коефіцієнта корисної дії циліндричної фрикційної передачі

Проведено дослідження впливів допустимих контактних напружень та коефіцієнту Пуассона на коефіцієнт корисної дії фрикційної передачі.

12. Головко С.А., Булич Ю.Ю.

Взаимодействие контактных поверхностей в области закреплённого металлополимерного анкера на основе обобщённой задачи Н.Е. Жуковского

У роботі, для встановлення закону розподілу зусиль, які виникають на контакті витків анкера, фіксуючої суміші та гірської породи, розглянуто схему та розв’язок узагальненої задачі Н.Є. Жуковського. Отримані результати дозволяють визначити характер розподілу основних параметрів напружено-деформованого стану на контактних поверхнях закріпленого металополімерного анкера.

 13. Антипов И.В., Лобков Н.И.

Формирование разрушающих напряжений в изгибающихся породных слоях

Приведені результати досліджень виникнення руйнуючих напружень в породних шарах, які вигинаються над виробленим простором. Розглянуто особливості руйнування та обвалення порід покрівлі в залежності від стратиграфії.

14. Агальцов Г.Н.

Некоторые направления исследований системы «человек – машина – обрабатываемая среда»

У статті викладені деякі напрямки дослідження системи «людина – машина – оброблюване середовище». Людина-оператор розглядається з погляду біомеханіки.

 15. Филимонов П.Е., Морус В.Л.

О новой эффективной технологии сухого грохочения влажных рядовых углей перед обогащением

Надані відомості про нову ефективну технологію сухого виділення з рядового вугілля класів крупністю -3 мм за рахунок застосування барабанного грохоту оригінальної конструкції в голові технологічної лінії збагачувальних апаратів ЦЗФ «Київська», ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька».