Оформление библиографии литературных источников

Перечень стандартов по библиотечному и издательскому делу:

 

1. ДСТУ 8302.2015 «Бібліографічне посилання.  Загальні положення та правила складання».

2. ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила» .- К.: Держстандарт України, 1998.

3. ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».

 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ.

 Источники от 1 до 3 авторов

 1. Нагайчук Н.Г. Фінанси страхових компаній: навч. посіб. Київ: УБС НБУ, 2010. 527 с.

2. Кушнаренко Н.М., Удалова  В.К. Наукова обробка документів. Київ: Знання, 2006. 223 с.

3. Денисенко М.П., Догмачов В.М., Кабанов В.Г. Кредитування: навч.  посіб. Київ, 2008. 213 с.

4. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. Т.1. 480 с.

5 Петрик О.І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України: монографія / відп. ред. В.М. Геєць. Київ: УБС НБУ, 2008. С. 302-310.

Допускается короткая запись:

5. Петрик О.І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України. Київ, 2008. С. 302-310.

 Источники 4 и более авторов

 1. Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія / Азаренкова Г.М. та ін. Київ, 2011. 406 с.

2. Моделирование в геомеханике / Глушихин Ф.П., Кузнецов Г.Н., Шклярский М.Ф. и др. М.: Недра, 1991.  240 с.

 Справочники, словари

 1. Физические свойства минералов и горных пород при высоких термодинамических параметрах: 2-е изд. перераб. и доп. / под. ред. М.И. Валаровича. М.: Недра, 1988. 255 с.

2. Литвиненко Н.П. Тлумачний словник медичних термінів. Київ, 2010. С. 175-176.

3. Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада: В.М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. С. 36-37.

4. Криворучко О.Ю. Сучасна архітектура: термінол. слов. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 2008. С.  87.

 Статьи из журналов

 1. Широков, А.П., Малышев Ю.Н. Состояние и перспективы применения анкерной крепи в условиях шахт Донбасса / Уголь. 1990. № 2. С. 15-19.  

 Статьи из сборников

 1 Булат А.Ф., Слащев И.Н., Иконникова Н.А. Принципы построения систем удаленного контроля безопасности шахт / Геотехническая механика. Днепр : ИГТМ НАНУ, 2017. № 137. С. 3-17.

 архивные

2. Сенченко М. Чи вміємо ми читати? // Вісн. Книжкової палати. 2012. № 3. С. 3-4.

 Материалы конференций

 1. Теория, средства и методы геофизического контроля в подземных сооружениях и гонных выработках / Усаченко Б.М. и др. // Неделя горняка - 2000:  Материалы симпозиума, 31 января - 4 февраля 2000 г. М.: МГГУ, 2000. С. 185-188.

 Нормативно-методические материалы

 1. СОУ 10.1.05411357.006:2007. Дегазація вугільних пластів та вміщуючих порід з застосуванням газозбірної виробки. Схеми дегазації.: нормативний документ, чинний з 2008-04-01 / Булат А.Ф., Курносов А.Т., Слащов І.М.  та ін. К., 2007. 31 с. (Стандарт Мінвуглепрому України).

2. Методическое пособие по комплексной диагностике породного массива и подземных геотехнических систем / Булат А.Ф. и др. Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2004. 75 с.

3. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення  публікацій у журналах і збірниках. Київ, 2010. 16 с.

4.  ISO 690:2010. Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information  resources (Інформація та документація. Настанови щодо бібліографічних посилань і  цитування інформаційних ресурсів).

5. Про видавничу справу: Закон України за станом на 20 берез. 2004 р. / Верховна Рада України. Київ: Парлам. вид-во, 2004. 17 с.  (Закони України).

 Патенты

 1. Рамне податливе кріплення з спецпрофілю: пат. 58760 UA / Слащов І.М. та ін. № u 2010 11399; заявл. 24.09.2010; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8. 3 с.

1. Усаченко Б.М., Косенко В.И., Сергиенко В.Н. Устройство для контроля состояния кровли горных выработок: а.с. 924372 SU /  № 29903/23-03; заявл. 08.10.80; опубл. 30.04.82, Бюл. № 15. 2 с.

 Отчеты о научно-исследовательской работе, архивы

 1. Исследование конструктивной прочности и вероятностное прогнозирование долговременной прочности геоматериалов как элементов охранных систем подземных сооружений : отчет о НИР (заключит.) № 0103U004018 // ИГТМ НАН Украины; рук. Усаченко Б.М.; исполн.: Скипочка С.И. и др. Днепропетровск, 2009. 154 с.. (Инв. № 6754).

2. Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ Академії в 1929-1930 рр. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Ф. Х (Всеукраїнська Академія  Наук).  Спр. 1686. 30 арк.

 Диссертации, авторефераты

 1. Паламарчук Т.А. Теоретические основы геофизической диагностики геомеханического состояния породного массива с учетом синергетических процессов: дис… д-ра техн. наук / Спец. 05.15.09; утв. 15.01.03. Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2002. 385 с.

 Электронные ресурсы

 1. Цифровая автоматизированная система контроля горного давления. URL: http://www.igd.khv.ru/prognozADS (дата обращения: 08.02.2012).

2.  Конституція  України:  Закон  від  28.06.1996  №  254к/96-ВР  //  База даних  «Законодавство

України»/ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення:  08.02.2012).

3. Біланюк О.П. Сучасний стан та перспективи  розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка управління: електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/ e-/journals/eui/2012_2/pdf (дата звернення: 17.06.2013).