DESIGNING OF METHODS FOR MATHEMATICAL SIMULATION OF THE CMM EMISSION

UDC 622.411.332.001.57

Authors:

T.V. Bunko,D.Sc. (Tech.), Senior Reseacher,

A.V.  Borovsky, Ph.D. (Tech.), Senior Researcher,

I.Ye. Kokoulin, Ph.D. (Tech.), Senior Researcher

(IGTM NAS of Ukraine),

А.B. Bokij, Doctoral student

(SHEE “NMU”)

Anstract. The questions of mathematical design of ways of emission methane from coal layers at functioning of mines conducting the booty of coal and methane are examined. It is shown that the ways of emission of mine methane to atmosphere can be represented by a network structure with the concentrated sources of methane-excretion, and also branches with the lamynarnym law of motion of gas-air mixture through the areas of bringing down on a surface. The network gas-dynamycal mathematical model of emission of mine methane, different by the account of different laws of motion of gas-air environment and the adaptive network method of calculation of its parameters.

Keywords: mine methane, ecology, technological charts of ventilation, degassing of vyemochnykh areas, vakuumyrovanye, vozdukhoraspredelenye.

References:

1. Bokyy B.V., Irisov, S.G. and Shkurat, Ye.V.(2010), «Perfection of integral desorbometrycal prognosis of outburst hazard and its application domain», Fiziko-tekhbicheskiye prodlemy gornogo proizvodstva: sborbik nauchnikh trudov, no. 13. - pp. 109-116.

2. Bulat A.F. (1998) «Creation industries of mine methane in the fuel and energy complex of Ukraine», Geo-technical mechanics: mizvid. zb. nauk. prats, no. 10, pp. 3-12.

3. Zvyagilsky Ye.L., Bokij B.V. and Nazimko V.V. (2005), Doslidzennya protsesu pererozpodilu metanu navkolo ochisnogo vyboyu shcho rukhayetsya [Research processes of reapportionment of methane around the face which move], Nord-Pres, Donetsk, Ukraine/

4. Karashkadze G.G. (2007), «Methodic calculation of debit of methane from the area of the hydroprocessing undisburdened coal layer», Metan. Otdelny vypusk gornogo informatsionno-analyticheskogo byulletenya, World of mountain book, pp. 83-95.

5. Skochynsky A.A. and Komarov V.B. (1959), Rudnichnaya ventilyatsiya [Mine ventylation], Ugletekhyzdat, Moscow, USSR.

6. Abramov F.A., Gretsynger B.Ye., Shevelev G.A. and Sobolevsky V.V. (1973), Metody i sredstva upravleniya gazovideleniyem na viyemochnirh uchastkarh v period nestatsionarnirh processov [Methods and facilities of management by gazovydelenyem on the vyemochnykh areas of mines in the period of unstationary processes], Naukova dumka, Kiev, Ukraine.

7. Makeevka, MakSII (2005), SOU 10.1.00174088.001-2004: Degazatsiya ugolnirh shakht. Trebovaniya k sposobam I sredstvam degazatsii [Degassing of coal mines. Requirements to the methods and charts of degassing: SOU 10.1.00174088.001 – 2004], Makeevka,Ukraine.

8. Abramov F.A., Gretsynger B.Ye., Sobolevsky V.V. and Shevelev G.A. (1972), Aerogazodynamyka viyemochnogo uchastka [Air-gas dinamic of miking area], Naukova dumka, Kiev, Ukraine.

9. Patrushev M.A., Dranytsyn Ye.S. (1974), Provenrivaniye vysokomerhanizirovannirh lav [Ventilation of high-mechanized lavas], Donbass, Donetsk, Ukraine

10. Bunko T.V., Yaschenko I.A., Bokiy B.V. and Kokoulin I.Ye (2012), «Classifications of theories and methods of calculation of the ventilation systems in normal and accident regimes of coal mines», Geotechnical mechanics: mezved. sb. nauchnikh trudov, no. 101, pp. 269-277.

About the authors

Bunko Tatyana Victorovna, Doctor of Technical Sciences (D.Sc.), Senior Researcher in the Department of problems development of deposits on large depths, Institute of geotechnical mechanics by N.S. Polyakov National academy of sciences of Ukraine (IGTM NAS of Ukraine), Dnepropetrovsk, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Borovsky Anatoliy Vladimirovich, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher in the Department of problems development of deposits on large depths, Institute of geotechnical mechanics by N.S. Polyakov National academy of sciences of Ukraine (IGTM NAS of Ukraine), Dnepropetrovsk, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kokoulin Ivan Yevgenevich, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher in the Department of problems development of deposits on large depths, Institute of geotechnical mechanics by N.S. Polyakov National academy of sciences of Ukraine (IGTM NAS of Ukraine), Dnepropetrovsk, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bokiy Alexander Borisovich, Doctoral student of State Higher Educational Establishment «The National Technical University» of Ukraine (SHEE «DonNTU» Ukraine), Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (19.pdf)19.pdfDESIGNING OF METHODS FOR MATHEMATICAL SIMULATION OF THE CMM EMISSION456 kB