Ліцензійний договір №______

 

м. Дніпропетровськ                                                                                  «___»_________ 201__ р.

 

Інститут геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова Національної академії наук України (ІГТМ НАН України, Дніпропетровськ), що є засновником і видавцем збірника наукових праць "Геотехнічна механіка" ("Геотехническаямеханика", "Geo-Technical Mechanics"), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України (Рег. №14983-3955Р від 27.02.2009 р.) іменований надалі "Ліцензіат", в особі заступника директора інституту з наукової роботи члена-кореспондента НАН України Волошина Олексія Івановича, який діє на підставі Статуту та Довіреності № 006-Д/25-12 від 03.09.2012 року, з одного боку, і ______________________________________________________, іменований надалі "Ліцензіар", з іншого боку, іменовані надалі "Сторони", уклали даний договір (далі - "Договір") про нижченаведене.

1. Предмет Договору

1.1. За даним Договором Ліцензіар надає Ліцензіатові безоплатно невиняткові права на використання переданих у Редакцію збірника наукових праць "Геотехнічна механіка" письмових творів наукового, технічного або іншого характеру, іменованих надалі "Твори", викладених українською, російською, англійською мовами (погоджених Ліцензіатом і Ліцензіаром), в обумовлених Договором умовах і на визначений Договором строк.

1.2. Моментом передачі Ліцензіатові прав, зазначених у даному Договорі, є дата підписання Ліцензіаром кожного з переданих у Редакцію збірника наукових праць "Геотехнічна механіка" Твору. Підписаний автором екземпляр Твору, прийнятого до публікації, є невід'ємною частиною Ліцензійного договору.

1.3. Ліцензіар гарантує, що Твори, права на використання яких передані Ліцензіатові за даним Договором: нікому раніше офіційно (за укладеним договором) не передавалися для відтворення й іншого використання; є оригінальними і Ліцензіар має виняткові авторські права на них; не мають матеріалів інших осіб, за винятком випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору з дотриманням норм законодавства; не використовують результатів, фактів і інших запозичених матеріалів, правонаступником яких не є Ліцензіар; не містять відомості, заборонені до відкритої печаті відповідно до діючого законодавства України, і їхня публікація й/або поширення Ліцензіатом не приведуть до розголошення секретної (конфіденційної) інформації (включаючи державну, службову таємницю).

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Ліцензіар передає права Ліцензіатові за даним Договором на основі невиняткової ліцензії. Ліцензіар надає Ліцензіатові наступні права:

- право на відтворення Твору (опублікування, оприлюднення, дублювання, тиражування або інше розмноження) без обмеження тиражу екземплярів. При цьому кожний екземпляр Твору повинен містити ім'я автора Твору;

- право на поширення Твору будь-яким способом;

- право на внесення змін у Твір, що не представляють собою його переробку, і право на переробку Твору (створення на його основі нового, творчо самостійного Твору);

- право на публічне використання Твору і демонстрацію його в інформаційних, рекламних і інших цілях;

- право на доведення до загальної відомості в тому числі на розміщення Твору повністю або частково в мережі Інтернет на веб-сайті журналу та інших інформаційних ресурсах;

- право переуступити на договірних умовах частково або повністю отримані за даним Договором права третім особам без виплати Ліцензіарові винагороди;

- право переводити Твір у випадку, коли Твір викладений іншою мовою, чим мова, якою передбачена публікація.

2.2. Ліцензіат зобов'язується дотримувати передбачені чинним законодавством авторські права, права Ліцензіара, а також здійснювати їхній захист і приймати всі можливі міри для попередження порушення авторських прав третіми особами.

2.3. Ліцензіар, протягом 10 (десяти) робочих днів зобов'язаний надати Ліцензіатові Твір у рукописній/друкованій/електронній версії для ознайомлення. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів, Ліцензіатом можуть бути пред'явлені до Ліцензіара вимоги або претензії, пов'язані з якістю (змістом) або обсягом наданої для ознайомлення рукопису Твору.

2.4. Виключне право встановлювати умови прийому, опублікування, відбору або відхилення Твору належить Редакційній колегії збірника. Матеріальний носій рукопису поверненню не підлягає. Редакція в переписку з питань відхилення статті не вступає, рецензію не висилає.

2.5. У випадку якщо Ліцензіат виразить бажання публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях, включати Твір як складову частину в інші збірники, антології, енциклопедії тощо, умови такого використання оформляються Додатком до даного Договору.

2.6. Територія, на якій допускається використання прав на Твір, не обмежена.

2.7. Ліцензіар дає згоду на передачу Ліцензіатом його особистих даних: прізвища, ім'я, по батькові; відомостей про наукову кваліфікацію (науковий ступінь, учене звання); відомостей про місце роботи і посади; контактних даних авторів; відомостей про наявність друкованих творів у загальнодержавних і міжнародних базах даних наукової літератури.

3. Термін дії Договору

3.1. Договір укладається на п'ять років і діє з дати його підписання, але не більше терміну дії виняткового майнового права Ліцензіара на Твори.

3.2. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по ньому. Термін дії Договору може бути продовжений відповідно до діючого законодавства України.

3.3. У випадку, коли Твір не прийнятий до публікації або Ліцензіар відкликав рукопис, даний Договір втрачає силу.

4. Конфіденційність

4.1. Умови даного Договору і додаткових угод до нього - конфіденційні й не підлягають розголошенню.

5. Заключні положення

5.1. Усе суперечки і розбіжності Сторін, що випливають із умов даного Договору, підлягають урегулюванню шляхом переговорів, а у випадку їхньої безрезультатності - відповідно до діючого законодавства України.

5.2. Розірвання даного Договору можливо в будь-який час по обопільній згоді Сторін, з обов'язковим підписанням Сторонами відповідної угоди про це.

5.3. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору набувають чинності тільки в тому випадку, якщо вони складені в писемній формі і підписані обома Сторонами даного Договору.

5.4. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають однаковий зміст і рівну юридичну чинність, по одному для кожної із Сторін.

6. Реквізити Сторін.

Ліцензіат

Ліцензіар

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

49005, Дніпропетровськ-5,

вул. Сімферопольська, буд. 2-а

р/з 35228018001161 у ГУ ДКСУ

у Дніпропетровській обл.,

ЄДРПОУ 05411357, МФО 805012

ІПН 054113504631, № св. 04196100

Тел. 0562-462446

П.І.Б. ________________________________________

______________________________________________

Паспорт ______________________________________

виданий_______________________________________

______________________________________________

ІПН __________________________________________

Адреса _______________________________________

______________________________________________

 

Тел. ___________________

Заступник директора інституту

з наукової роботи

член-кореспондент НАН України

 

____________________                  (О.І. Волошин)

         підпис                                                        розшифровка

М.П.

 

 

 

 

___________________(______________________)

         підпис                                                  розшифровка

 

ПОГОДЖЕНО:

вчений секретар інституту, д.т.н                                 В.Шевченко

зав. відділу ПЛРтаІ                                                         О. Дериглазова

зав. ПВВ                                                                             Є. Говоруха

головний бухгалтер                                                        Н. Рублевська

зав.юр. відділу                                                                  В.Масло