ПОЛОЖЕННЯ
про періодичне видання збірник наукових праць «Геотехнічна механіка» Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

1. Загальні положення

1.1. Всі терміни і визначення цього Положення вживаються відповідно до Законів України "Про видавничу справу", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" і ДСТУ 3017–95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення".
1.2. Періодичне видання збірник наукових праць «Геотехнічна механіка» (далі – періодичне видання) – видання однотипного оформлення, об’єднане спільним задумом, тематикою, цільовим або читацьким призначенням, що виходить під загальною назвою з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, одним із співзасновників якого є Національна академія наук України.
Періодичне видання складається з нумерованих випусків і представлене збірником – нерубрикованим виданням з довільною (не менше одного) кількістю випусків на рік.
1.3. За цільовим призначенням періодичне видання є науковим.
1.4. Наклад періодичного видання визначає редакційна колегія Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України України, (далі – установа-видавець) з урахуванням передплати.
1.5. Кожний випуск періодичного видання повинен містити вихідні відомості видання відповідно до ст. 23 Закону України "Про видавничу діяльність".
1.6. Періодичне видання може бути залучене до Програми підтримки наукових журналів НАН України, проведення виставкових і популяризаційних заходів НАН України, занесене до друкованих та електронних каталогів і довідників НАН України.      

2. Порядок створення, реорганізації і припинення випуску періодичного видання

2.1. Рішення про створення, реорганізацію, припинення випуску періодичного видання за участю НАН України приймається Президією НАН України за поданням Науково-видавничої ради НАН України та шляхом укладання установчого договору з співзасновниками.
При започаткуванні періодичного видання в установчому договорі визначається його назва, річний обсяг та періодичність, тематичне спрямування, розподіл обов'язків, джерела фінансування, умови і територія розповсюдження періодичного видання відповідно до чинного законодавства.

3. Реєстрація періодичного видання

3.1. Реєстрація періодичного видання відбувається у порядку, визначеному Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".
3.2. Подання документів до державного органу реєстрації здійснює Науково-видавнича рада НАН України протягом місяця з дня прийняття рішення Президії НАН України щодо започаткування періодичного видання та укладання установчого договору з співзасновниками.

4. Головний редактор періодичного видання

4.1. Головний редактор періодичного видання затверджується Президією НАН України з кандидатур, запропонованих співзасновниками, очолює редакційну колегію періодичного видання і приймає остаточне рішення щодо виходу в світ кожного його номеру (випуску).
4.2. Головний редактор періодичного видання:
4.2.1. Несе відповідальність за зміст періодичного видання, його науковий рівень, відповідність визначеній тематиці, виконання вимог нормативних документів НАН України та чинного законодавства до діяльності періодичного видання;
4.2.2. Сприяє залученню до діяльності періодичного видання провідних учених у визначеній галузі, підвищенню його наукового рівня;
4.2.3. Вносить пропозиції щодо складу редакційної колегії періодичного видання, у тому числі заступників головного редактора та відповідального секретаря: для загальноакадемічних видань – на розгляд Президії НАН України, для інших періодичних видань НАН України – на розгляд відділення наук НАН України, до якого належить установа-видавець;
4.2.4. Організовує роботу редакційної колегії періодичного видання та здійснює загальне керівництво його редакцією, забезпечує представлення анотацій усіх статей періодичного видання у мережі Інтернет не менше, ніж двома мовами (українська, англійська);
4.2.5. Вносить пропозиції щодо перекладу й перевидання періодичного видання іноземними мовами у друкованому або електронному вигляді, несе відповідальність за дотримання Закону України "Про авторське право і суміжні права".

5. Редакційна колегія періодичного видання

5.1. Редакційна колегія періодичного видання, очолювана головним редактором, здійснює загальне наукове керівництво періодичного видання та приймає остаточне рішення щодо прийняття до опублікування чи відхилення поданих матеріалів.
5.2. Редакційна колегія і головний редактор періодичного видання несуть відповідальність за належний науковий рівень періодичного видання та наповнення редакційного портфелю.
5.3. Склад редакційної колегії періодичного видання затверджується: для загальноакадемічних видань – Президією НАН України, для інших періодичних видань НАН України – відділенням наук НАН України, до якого належить установа-видавець, за поданням головного редактора.
5.4. Редакційній колегії періодичного видання належить авторське право на складаний твір – періодичне видання.
5.5. Редакційна колегія періодичного видання укладає з усіма авторами прийнятих для друку матеріалів ліцензійний договір на використання твору.

6. Редакція періодичного видання

6.1. Редакція періодичного видання – підрозділ установи-видавця періодичного видання, який здійснює прийом, реєстрацію і зберігання матеріалів, що надходять до періодичного видання і відповідають вимогам правил для авторів, встановлених у виданні, виконує їх підготовку до верстки, контроль за проходженням на всіх етапах підготовки до випуску, контроль за якістю виконання і відповідності графіку виходу періодичного видання.
6.2. У своїй роботі редакція періодичного видання керується норматив-ними документами НАН України, рішеннями головного редактора і редакційної колегії періодичного видання, стандартами та іншими нормативними документами у галузі видавничої справи.
6.3. Працівники редакції періодичного видання призначаються на посади та звільняються з посад за наказом директора установи-видавця.

7. Установа-видавець періодичного видання

7.1. Установа-видавець періодичного видання:
7.1.1. Визначає кількісний і професійний склад редакції, виходячи з обсягу, періодичності, тематичного спрямування періодичного видання.
7.1.2. Здійснює матеріально-технічне забезпечення редакції Періодичного видання та виконання редакційно-виробничих процесів, у тому числі пов'язані з представленням у мережі Інтернет.
7.1.3. Організовує проведення передплатної кампанії, роботу з реклами і розповсюдження Періодичного видання.
7.2. Для фінансування підготовки, випуску і розповсюдження Періодичного видання установа-видавець може залучати у встановленому законодавством порядку кошти фізичних осіб, державних і зарубіжних організацій.


                                                                                         Завантажити в pdf форматі>>