Порядок рецензування статей

1. Всі статті, які подаються до Редакції, підлягають рецензуванню.

2. Форми рецензування статей: внутрішня, передбачає рецензування рукописів статей членами Редакційної колегії, Редакції збірнику, провідними фахівцями – співробітниками засновника видання; зовнішня, передбачає направлення на рецензування рукописів статей провідним фахівцям по темі статті – співробітникам сторонніх організації.

3. Редакція за погодженням з відповідальним секретарем визначає відповідність статті профілю збірнику, вимогам до оформлення та направляє її на рецензування доктору чи кандидату наук, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.

4. У рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:

  • оцінка рівня актуальності, новизни та практичної цінності одержаних результатів;
  • відповідність змісту статті заявленій в назві темі;
  • оцінка відповідності статті сучасним досягненням науково-теоретичної думки;
  • оцінка доступності статті читачам з точки зору мови, стилю, розташування матеріалу, наявності таблиць, діаграм, малюнків та ін.;
  • доцільність публікації статті з урахуванням раніше випущеної з даного питання літератури;
  • висновок про те, в чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути внесені автором;
  • висновок про можливість опублікування даної статті в збірнику: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення недоліків» або «не рекомендується».

5. Рецензії завіряються в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.

6. Якщо стаття не рекомендується до публікації, рецензент повинен представити конкретні причини цього. Якщо в рецензії є вказівка на необхідність виправлення статті, то вона направляється автору на доопрацювання. У цьому випадку датою надходження до Редакції вважається дата повернення доопрацьованої статті. Допрацьована стаття, при необхідності, повторно направляється на рецензування.

7. Якщо стаття відхилена від публікації, Редакція направляє автору мотивовану відмову. Текст негативної рецензії направляється автору по електронній пошті, факсом або звичайною поштою. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у Редакцію збірнику наукових праць. За рішенням редколегії стаття може бути направлена на повторне рецензування іншому фахівцю.

8. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається Редакційною колегією.

9. Оригінали рецензій зберігаються в Редакції збірника наукових праць «Геотехнічна механіка».

10. Редакція залишає за собою право внесення редакторських змін до рукопису статті, які не викривляють її смислу (літературна і технологічна правка).

Рекомендована форма рецензії наведена у Додатку А  Online >>.