Оформлення статті

Розмітка сторінки. Розмір лівого, правого і верхнього поля - 20 мм, нижнього – 25 мм.

1. Індекс УДК. Шрифт Times New Roman звичайний, кегль 12, без абзацу, вирівнювання - зліва.

Намові, на якійнаписана стаття,друкують:

2. Назва статті. Шрифт Arial Narrow НАПІВЖИРНИЙ ПРОПИСНИЙ, кегль 14, без абзацу, вирівнювання – по центру. Переноси не допускаються.

3. Список авторів. Шрифт Arial полужирный курсив, кегль 12, вирівнювання – по центру.

Список авторів складається з розділених комами прізвища та ініціалів (шрифт напівжирний)З нового рядка вказують найменування місця роботи, шрифт TimesNewRoman звичайний курсив, кегль 12, вирівнювання зліва.  Після найменування місця роботи залишають один порожній рядок (кегль 8).

Далі, якщо стаття написана українською або російською мовою, то друкують переклад пунктів 2-3 на англійську мову. Якщо анотація та стаття написана англійською мовою, то далі друкують переклад пунктів 2-3 на українську або російську мову.

4. Назва статті (English). Назва статті перекладають на англійську мову. У перекладі заголовків статей на англійську мову не повинно бути ніяких транслітерації з російської мови, крім неперекладних назв власних імен, приладів та інших об'єктів, що мають власні назви; також не використовують неперекладні слова, відомі тільки україномовним або російськомовним фахівцям.

5. Список авторів (English). Прізвища та ініціали приводять в транслітерації з російської або української мов (правила транслітерації див. у Додатку Г). Якщо прізвище, перекладене за правилами транслітерації відрізняється від прізвища, зазначеного в документах (закордонному паспорті, дипломі кандидата або доктора наук та ін.), то перевагу віддають написанню, що відповідає документам.

6. Анотація. Анотація на мові статті - не менше 1800 знаків під заголовком «Анотація.». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з автопереносом, вирівнювання – по ширині.

Короткі рекомендації.

 • Анотація включає: предмет, тему, мету роботи; метод або методологію проведення роботи; результати роботи; область застосування результатів; висновки. Тему і мету роботи вказують у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті.
 • Метод або методологію доцільно описувати, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору даної роботи. В анотаціях статей, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їх обробки.
 • Результати роботи описують точно і інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддають перевагу новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.
 • Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, що описані в статті. Відомості, які містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації. Слід уникати вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає ...»). В анотації не наводять історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст статті, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення.
 • Слід вживати синтаксичні конструкції, які властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовних в наукової англійської мові), застосовувати значущі слова з тексту статті.
 • Не рекомендується вводити які-небудь скорочення в назву статті, ключові слова, анотації українською, російською або англійською мовою. Одиниці фізичних величин приводять в системі СІ.

7. Ключові слова. Друкують 3-5 ключових слів (стійких словосполучень з тексту статті або анотації) під заголовком «Ключові слова:». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з автопереносом, вирівнювання - по ширині.

Примітка. Відповідно до «ГОСТ 7.66-92- Индексирование документов».

Перед текстом статті залишають один порожній рядок (кегль 11).

8. Текст статті (Ukrainian, Russian, English).

Текст статті друкують через один інтервал шрифтом Times New Roman, кегль 14 звичайний, абзац 7 мм, вирівнювання по ширині з автопереносом. Сторінки рукопису статті не нумеруються.

Редколегія рекомендує авторам структурувати матеріал, який представляється в Редакцію: вступ (формулюється суть дослідження, коротко обговорюється сучасний стан питання, ставиться мета і завдання дослідження), методи досліджень (методи постановки експериментів і статистичної обробки даних), теоретична та/або експериментальна частини (описується покладений в основу статті матеріал), результати та їх обговорення (наукові результати із зазначенням новизни і практичної цінності, їх обговорення), висновки (підсумок отриманих результатів).

 • Літерні позначення та абревіатури повинні бути в тексті розгорнуті (за винятком загальноприйнятих скорочень. Допускається використання не більше 3-5 нетрадиційних скорочень для складних термінів або назв, які найбільш часто використовуються в тексті. Ці абревіатури вводяться в круглих дужках після першої повної назви терміна.
 • Формули (складні). Набирають у стандартному редакторі формул Microsoft Equation. Стиль математичний, розміром основного тексту. Формули розміщують симетрично по центру сторінки і відокремлюють знизу і зверху порожнім рядком. Пояснення до формул наводять відразу після формули, розділяють крапкою з комою в одному абзаці, який починається словом «де» без відступу і без двокрапки.

Налаштування редактора формул:

 • Рисунки. Рисунки розташовують відразу після першого згадування між абзацами тексту незалежно від заповнення сторінки. Є обов'язковою наявність інформативної підписи з необхідними поясненнями позначень кривих, стовпчиків, використаних знаків. Підпис до рисунку містить слово «Рисунок», номер рисунка і через тире – його назву. Всі підписи рисунка виконують шрифтом Times New Roman, кегль 12 звичайний. Малюнок з усіма підписами та написами розміщують по центру сторінки і відокремлюють зверху і знизу порожнім рядком, кегль 12 звичайний. Рисунок повинен бути вставлений «з файлу» формату JPG, виконаного в сірій гамі (8 біт, сіра шкала), без значної зміни розмірів і без порушення пропорцій. У разі, якщо рисунок потрібно розмістити на окремому альбомному (поверненому на 900) аркуші, його оформляють у вигляді окремого файлу без розривів розділу. Забороняється вставляти в тіло рисунка підписи та написи.
 • Таблиці. Розміщують безпосередньо після першого їх згадування між абзацами тексту. Лінії обрамлення і лінії стовпців обов'язкові. Підпис таблиці складається з слова «Таблиця», номера таблиці і через тире - назви, розміщують по центру, без відділення порожнім рядком. Підпис, текст і цифри таблиці набирають шрифтом Times New Roman, кегль 12 звичайний. Для простих таблиць допускається застосовувати кегль 14 звичайний. Таблицю розміщують по центру сторінки і відокремлюють знизу і зверху порожнім рядком, кегль 14 звичайний. У разі, якщо таблицю необхідно розмістити на окремому альбомному (поверненому на 900) аркуші, її оформляють у вигляді окремого файлу без розривів розділу.
 • Посилання на літературні джерела в статті наводять у квадратних дужках.

9. Список літератури. Список літератури розташовують після тексту статті і відокремлюють від неї горизонтальній рисою (по центру, довжина 65 мм, не графічна, кегль 11). Назва «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» (мовою статті), шрифт Arial Narrow, кегль 11 звичайний прописної по центру. З нового рядка з абзацного відступу 7 мм приводять бібліографічні описи літературних джерел, шрифт Arial Narrow звичайний, кегль 10, вирівнювання по ширині. У списку літератури кожне джерело має бути приведено мовою оригіналу у відповідності до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (див. Додаток Е   Online >>).

Список літератури оформлюється відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».

Примітка. Список цитованої літератури повинен бути максимально коротким, але повинен містить посилання на всі принципово важливі останні публікації з даного питання, бажано з датою видання не раніше ніж 20 років.

10. References (English). References розташовують відразу після списку літератури на мові статті і відокремлюють від нього пустою строчкою. Назва «REFERENCES» (англійською мовою), шрифт Arial Narrow звичайний прописний, кегль 11, вирівнювання по центру. З нового рядка з абзацного відступу 7 мм приводять бібліографічні описи літературних джерел, шрифт Arial Narrow звичайний, кегль 10, вирівнювання по ширині. У References кожне джерело має бути оформлено у стилі стандарту "Harvard". Англомовну літературу вказують на мові оригіналу, україно- чи російськомовну літературу вказують за правилами, наведеними в Додатку Ж.   Online >>.

Збірник "Геотехнічна механіка" індексується в DOI і Crossref.

Правильність написання References (особливо літератури, що має індекс DOI) повинна бути перевірена через форму агентства Crossref.  Наприклад, стаття:

Bulat A.F., Kobets A.S., Dyrda V.I., Lisitsa N.I., Kozub Yu.G., Grebenyuk S.N., Nemchenko V.V. Some problems of calculation and experimental studies of elastomeric blocks for vibroseismic protection of buildings and structures, Geo-Technical Mechanics, 2018, 138, 4-12

Вносимо в форму Crossref за адресою:

https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery

Натискаємо кнопку "Submit" і отримуємо:
Bulat A.F., Kobets A.S., Dyrda V.I., Lisitsa N.I., Kozub Yu.G., Grebenyuk S.N., Nemchenko V.V. Some problems of calculation and experimental studies of elastomeric blocks for vibroseismic protection of buildings and structures, Geo-Technical Mechanics, 2018, 138, 4-12

https://doi.org/10.15407/geotm2018.01.004

Якщо посилання є - оформлення правильне. Посилання DOI треба приводити в списку літератури.
Можна застосовувати скорочену назву нашого журналу: Geoteh. meh.
наприклад:
Bulat A.F., Kobets A.S., Dyrda V.I., Lisitsa N.I., Kozub Yu.G., Grebenyuk S.N., Nemchenko V.V. Some problems of calculation and experimental studies of elastomeric blocks for vibroseismic protection of buildings and structures, Geoteh. meh. , 2018, 138, 4-12
отримуємо посилання :
Bulat A.F., Kobets A.S., Dyrda V.I., Lisitsa N.I., Kozub Yu.G., Grebenyuk S.N., Nemchenko V.V. Some problems of calculation and experimental studies of elastomeric blocks for vibroseismic protection of buildings and structures, Geoteh. meh. , 2018, 138, 4-12

https://doi.org/10.15407/geotm2018.01.004

Після References наводять відомості про авторів на мові статті і англійською мовою.

11. Про авторів (мовою статті). Відомості про авторів відокремлюють від References горизонтальною лінією (по центру, довжина 65 мм, не графічна, кегль 11). Назва «Про авторів», шрифт Arial Narrow напівжирний, кегль 11, вирівнювання по центру. Відомості про кожного автора починаються з нового рядка, шрифт Arial Narrow звичайний, кегль 10, вирівнювання по ширині. Для кожного автора через кому пишуть: Прізвище Ім'я По батькові (повністю, виділяють напівжирним курсивом), науковий ступінь, вчене звання, посада, повне найменування організації (в дужках - скорочене), місто, країну, адресу електронної пошти.

Примітка: здобувачі та аспіранти заочної форми навчання вказують основне місце роботи та посаду.

12. About the author (s) (English). Розташовують відразу після відомостей про авторів на мові статті під заголовком «About the author», шрифт Arial Narrow напівжирний, кегль 11, вирівнювання по центру. Для кожного автора пишуть в транслітерації Прізвище Ім'я та По батькові (повністю, виділяють напівжирним курсивом), всі інші відомості (див. п. 13) переводять на англійську мову у відповідності з рекомендаціями, що представлені в Додатках Д   Online >> і  З  Online >>. Транслітерацію прізвищ авторів виконують залежно від мови оригіналу джерела (див. Додаток Г  Online >>).

Скорочені найменування вчених ступенів і вчених звань наводять відповідно до встановлених правил (див. Додаток Д).

В кінці статті приводять дві анотації на інших мовах.

 

13. Анотація (English). Анотацію перекладають на англійську мову під заголовком «Abstract.». В тексті анотації на англійській мові застосовують термінологію, характерну для іноземних спеціальних текстів. Не вживають термінів, які не використовуються іноземними фахівцями. Необхідно дотримуватися єдності термінології в межах анотації.

Примітка. Анотації, як правило, є для іноземних вчених єдиним джерелом інформації про зміст статті і результати досліджень. В якості допомоги для написання анотацій можна застосовувати рекомендації до написання анотацій для англомовних статей, що подаються в журналі видавництва Emerald (Великобританія: http://www.emeraldinsight.com).

14. Ключові слова (English). Ключові слова перекладають на англійську мову під заголовком «Keywords:».

Приклад оформлення статті та анотації показані в Додатках І  Online >>  та Додатку К Online >>.

Рукописи, що оформлені з порушенням зазначених правил, не розглядаються і повертаються автору на доопрацювання.

Відповідальність за зміст статті несе автор.

Авторський гонорар не виплачується.

Рукописи авторам не повертаються.

У випадках порушення авторами:
     - видавничої політики збірника;
     - вимог до якості, оригінальності та методологічного рівня статей;
     - рекомендацій Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics;
редакція залишає за собою право відмовити автору в публікації статті без пояснення причин.