ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
для публікації у збірнику наукових праць "Геотехнічна механіка"

 

 Загальні положення

 

Міжвідомчий збірник наукових праць «Геотехнічна механіка» видається Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.

Редакційна колегія збірника підтримує високий рівень вимог до відбору і рецензування статей. Ці вимоги визначаються науковими напрямками збірника, регулюються стандартами якості наукової праці та її презентації, які прийняті в науковому співтоваристві.

До публікації в збірнику приймаються тільки оригінальні статті, які виконані на сучасному методичному та методологічному рівні, з дотриманням видавничої політики збірника і рекомендацій Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE).

Збірник наукових праць зареєстрований в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ, №14983-3955Р). Збірник включено до переліку фахових видань України з технічних та геологічних наук. Редакційною колегією приймаються рукописи, в яких представлені результати теоретичних і експериментальних досліджень у галузі механіки машин, процесів переробки та використання мінеральної сировини, функціонування енергетичних комплексів, техніки та технологій розробки родовищ, механіки гірських порід, геології корисних копалин, охорони праці та навколишнього середовища.

Порядок подання та вимоги до оформлення статей підготовлені відповідно нормативів до рецензованих періодичних видань та з урахуванням рекомендацій щодо підготовки матеріалів для міжнародних наукометричних баз.

 


  1. Видавнича політика збірника

Редакційна колегія в своїй роботі керується досвідом професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій інших наукових видань, а також рекомендаціями COPE.

 1. Редакційна колегія розглядає всі рукописи, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також посаду, науковий ступінь, вчене звання чи місце роботи автора (авторів).
 2. Всі рукописи підлягають рецензуванню. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити рукопис або повернути його на доопрацювання автору (авторам). Автор (автори) зобов'язаний внести правки в рукопис з урахуванням зауважень рецензента.
 3. Редакційна колегія бере до уваги рекомендацію рецензента (рецензентів) щодо якості та достовірності інформації, що міститься в рукопису, який подано до редакції збірника.
 4. Члени Редакційної колегії не надають іншим особам інформацію, пов'язану зі змістом рукопису, який подано до редакції, крім осіб, які беруть участь у його експертному (фаховому) оцінюванні.
 5. Допускається поширення матеріалів збірника чи фрагментів з нього, але за умови обов'язкового посилання на першоджерело.
 6. Забороняється видання та/або поширення матеріалів збірника третіми особами або організаціями на паперовому та електронному носіях. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали друкованої версії збірника, електронної версії збірника або макету збірника не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі без попередньої письмової згоди автора (авторів) статей і Редакційної колегії збірника. При використанні опублікованих матеріалів збірника в контексті інших документів необхідне посилання на першоджерело.
 7. Якщо Редакційній колегії збірника надано переконливі свідчення того, що матеріали статті, яка опублікована в збірнику містять плагіат, самоплагіат, помилкові наукові гіпотези, положення тощо, Редакція збірника сприяє публікації відповідного повідомлення, що вказує на дану помилку і, по можливості, виправляє її.
 8. Редакційна колегія збірника не несе відповідальності перед авторами й/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакційна колегія має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо після публікації статті виявиться, що в процесі публікації статті були порушені права або загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті Редакційна колегія повідомляє автора (авторів) відповідної статті.

 Автори:

 • несуть всю повноту відповідальності за зміст рукопису і за сам факт публікації матеріалів;
 • повинні цитувати ті публікації, які істотно вплинули на зміст рукопису;
 • не повинні подавати до редакції рукописи, що описують ті самі результати у вигляді первинної публікації, однак допускається подавати рукопис статті, що містить наукову новизну, нові результати досліджень тощо в порівнянні з раніше опублікованими автором (авторами) тезами доповіді, які стосуються рукопису, поданого до редакції;
 •  повинні навести всі джерела інформації, які процитовано або використано в рукописі, за винятком загальновідомих фактів або даних;
 • є вичерпним колом осіб, які внесли значний науковий внесок в роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати;
 • гарантують відсутність контрактних відносин або прав власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, яка міститься в представленому рукопису.

  2. Авторське право

Редакційна колегія здійснює відбір, готує до публікації та публікує надані до Редакції авторами рукописи. Авторське право на конкретну статтю належить її автору (авторам). Автор надає до Редакції, а Редакція збірника приймає авторські матеріали на таких умовах:

 • Редакції передаються права:

- на оформлення, видання, передачу збірника наукових праць з опублікованим матеріалом автора (авторів) для цілей реферування статей з нього в реферативних журналах і наукометричних базах даних;

- на поширення збірника наукових праць з опублікованим матеріалом автора (авторів) за передплатою;

- на поширення збірника наукових праць та авторських матеріалів у друкованих та електронних виданнях, включаючи розміщення на сайтах в мережі Інтернет з метою доступу до публікації будь-якої зацікавленої особи з будь-якого місця у будь-який час.

 • Редакційній колегії дозволяється використовувати авторський матеріал на будь-якій території.
 • Автор (автори) надають Редакції збірника безстрокове право на розміщення авторських матеріалів в мережі Інтернет;
 • Редакційна колегія має право без будь-яких погоджень з автором (авторами) укладати договори та угоди з третіми особами, що спрямовані на додаткові заходи по захисту авторських і видавничих прав;
 • Автор (автори) гарантує, що стаття є оригінальним твором і використання Редакційною колегією наданого ним авторського матеріалу не порушить прав третіх осіб;
 • При передрукуванні статті або її частини посилання на першу публікацію в збірнику обов'язкове.

 


  3. Розгляд статей

1. Статті, що надійшли в Редакцію, розглядаються протягом місяця.

2. Статті підлягають обов'язковому рецензуванню. Редакційна колегія правомочна відправити статтю на додаткове рецензування.

3. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове та літературне редагування матеріалів та, при необхідності, скорочувати їх за погодженням з автором, або направляти статтю на доопрацювання автору.

4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці збірника.

5. У разі відхилення наданої статті від цих вимог Редакційна колегія дає автору мотивований висновок.

 


  4. Рецензування статей

1. Форма рецензування – зовнішня, передбачає направлення рукопису статті на рецензування провідним фахівцям відповідного напрямку.

2. Редакційна колегія визначає відповідність рукопису статті профілю збірнику, вимогам до оформлення та направляє її на рецензування.

3. У рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:

 • технічні критерії : чіткість та якість викладення матеріалу статті; читабельність тексту статті; достатність обговорення проблематики статті та наявність відповідних посилань;
 • критерії якості: чи є робота актуальною та новою; чи відповідає об’єм статті її науковому змісту?
 • критерії представлення: чи відповідає назва статті її змісту, чи містить анотація основну інформацію про статтю; чи є діаграми, рисунки, таблиці та підписи необхідними та зрозумілими; чи є текст та математика зрозумілими, що можна додати або скоротити; чи містить стаття висновки, що відповідають меті та задачам статті?
 • зауваження: коментарі для редакції журналу; детальні зауваження для авторів статті;
 • висновок про можливість опублікування даної статті в збірнику: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення недоліків» або «не рекомендується».

4. Якщо рукопис не рекомендується до публікації, рецензент повинен представити конкретні причини цього. Якщо в рецензії є вказівка на необхідність виправлення рукопису, то він направляється автору на доопрацювання. У цьому випадку датою надходження до Редакції вважається дата повернення доопрацьованого рукопису статті. Допрацьована стаття, при необхідності, може направлятися на повторне рецензування.

5. Якщо стаття відхилена від публікації, Редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову. Текст негативної рецензії направляється автору по електронній пошті або звичайною поштою. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у Редакцію збірника наукових праць. За рішенням Редакційної колегії рукопис може бути направлений на повторне рецензування іншому рецензенту.

6. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається Редакційною колегією.

7. Оригінали рецензій (в паперовому або в електронному вигляді) зберігаються в Редакції збірника наукових праць «Геотехнічна механіка».

8. Редакційна колегія залишає за собою право внесення редакторських змін до рукопису статті, які не викривляють її змісту (літературна і технічна правка).

Рекомендована форма рецензії наведена у Додатку А. 


  5. Подання рукопису статті до редакції

Для публікації статті у збірнику наукових праць «Геотехнічна механіка» до Редакції подаються:

 • електронна версія статті (Microsoft Word, формати «*.doc» або «*.docx») на CD, DVD, флеш-носії, або надіслана на електронну пошту редакції;
 • електронна версія анотації, списку літератури та відомостей про авторів за встановленим зразком (див. Додаток Б) українською та англійською мовами для розміщення на сайті збірника (Microsoft Word, формати «*.doc» або «*.docx»);
 • підписаний авторами ліцензійний договір (див. Додаток В).

  6. Оформлення рукопису статті

1. До розгляду приймаються рукописи українською та англійською мовами, проте публікація у збірнику – виключно англійською.

2. Стаття повинна містити наукову новизну та/або практичну значність результатів досліджень, обґрунтування їх достовірності.

3. Обсяг статті (включаючи таблиці, рисунки, графіки) не повинен перевищувати:

 • для оглядів літератури - 15 сторінок (не менше 20 посилань на літературні джерела);
 • експериментальних і теоретичних статей - 12 сторінок (не менше 10 посилань),
 • інформаційних матеріалів - не більше 5 сторінок.


  6.1 Структура статті

     Індекс УДК
     Назва статті (англійською мовою)
     Прізвище та Ім’я автора (авторів) (англійською мовою)
     Місце роботи автора (авторів) (англійською мовою)

    Анотація та ключові слова (англійською мовою)
    Текст статті (англійською мовою)
    Список використаної літератури (оформлення стилем “Harvard”)
    Відомості про авторів (англійською мовою)

    Назва статті (українською мовою)
    Прізвище та Ім’я автора (авторів) (українською мовою)
    Анотація та ключові слова (українською мовою). 

 

6.2 Оформлення статті 

 

Розмітка сторінки. Розмір лівого, правого і верхнього поля - 20 мм, нижнього – 25 мм.

1. Індекс УДК. Шрифт Times New Roman звичайний, висота (кегль) 12, без абзацу, вирівнювання -  по лівому краю.

2. Назва статті. Шрифт Arial Narrow напівжирний ПРОПИСНИЙ, кегль 14, без абзацу, вирівнювання – по центру. Переносення не допускаються.

3. Список авторів. Шрифт Arial напівжирний курсив, кегль 12, вирівнювання – по центру.

Список авторів складається з розділених комами прізвища та ініціалів (шрифт напівжирний)З нового рядка вказують найменування місця роботи, шрифт TimesNewRoman звичайний курсив, кегль 12, вирівнювання зліва.  Після найменування місця роботи залишають один порожній рядок (кегль 8).

Список авторів складається з розділених комами прізвища та ім'я. Прізвища та ім'я приводять в транслітерації з української мови (правила транслітерації див. у Додатку Д або на сайті Державної міграційної служби України за посиланням https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html). Якщо прізвище, перекладене за правилами транслітерації відрізняється від прізвища, зазначеного в документах (закордонному паспорті, дипломі кандидата або доктора наук та ін.), то перевагу надають написанню, що зазначено в документах.

4. Місця роботи. Найменування місця роботи кожного з авторів вказують з нового рядка. Шрифт Times New Roman курсив, кегль 12, вирівнювання зліва. Після найменування місця роботи залишають один порожній рядок (кегль 8).

5. Анотація.  Не менше 1800 значущих знаків під заголовком «Abstract.». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з авто перенесенням, вирівнювання – по ширині.

Короткі рекомендації.

 • Анотація містить предмет, тему, мету роботи; метод або методологію проведення роботи; результати роботи; область застосування результатів; висновки. Тему і мету роботи вказують у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті.
 • Метод або методологію доцільно описувати, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору даної роботи. В анотації статті, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їх обробки.
 • Результати роботи описують точно і інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки й  закономірності. При цьому віддають перевагу новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.
 • Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, що описані в статті. Відомості, які містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації. Слід уникати вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає ...»). В анотації не наводять історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст статті, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення.
 • Слід вживати синтаксичні конструкції, які властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовних в науковій англійської мові), застосовувати значущі слова з тексту статті.
 • Не рекомендується вводити які-небудь скорочення в назву статті, ключові слова, анотації українською та англійською мовами. Одиниці фізичних величин наводять в системі СІ.

6. Ключові слова. Друкують 3–5 ключових слів (стійких словосполучень з тексту статті або анотації) під заголовком «Keywords:». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з авто перенесенням, вирівнювання - по ширині. Після ключових слів має бути один порожній рядок (кегль 11).

7. Текст статті. Текст статті друкують через один інтервал шрифтом Times New Roman, кегль 14 звичайний, абзац 7 мм, вирівнювання по ширині з авто перенесенням. Сторінки рукопису статті не нумеруються.

Основні вимоги:

 • Матеріал потрібно структурувати:
  • introduction (вступ) – формулюється суть дослідження, коротко обговорюється сучасний стан питання, ставиться мета і завдання дослідження;
  • methods (методи) досліджень – методи постановки експериментів і статистичної обробки даних;
  • theoretical and/or experimental parts – (теоретична та/або експериментальна частини) – описується покладений в основу статті матеріал;
  • results (результати та їх обговорення) – наукові результати із зазначенням новизни і практичної цінності, їх обговорення;
  • conclusions (висновки) – підсумок отриманих результатів.
 • Літерні позначення та абревіатури повинні бути в тексті розгорнуті (за винятком загальноприйнятих скорочень). Допускається використання не більше 3–5 нетрадиційних скорочень для складних термінів або назв, які найбільш часто використовуються в тексті. Ці абревіатури вводяться в круглих дужках після першої повної назви терміна.
 • Формули. Набирають у стандартному редакторі формул «Microsoft Equation». Стиль «математичний», розмір «звичайний», формат символів – «курсив», розташування в тексті – «обтікання текстом». Формули розміщують симетрично по центру сторінки і відокремлюють знизу і зверху порожнім рядком. Пояснення до формул наводять відразу після формули, розділяють крапкою з комою в одному абзаці, який починається словом «where (де)» без відступу і без двокрапки, для всіх використаних величин обов’язково наводять одиниці виміру.
   Налаштування редактора формул:

 • Рисунки. Рисунки розташовують відразу після першого згадування між абзацами тексту залежно від заповнення сторінки. Обов'язковою є наявність інформативного пояснення позначень кривих, стовпчиків, використаних знаків. Підпис до рисунку містить слово «Figure (Рисунок)», номер рисунка і через тире «» його назву. Всі підписи на рисунку (включаючи підписи осей координат), виконують шрифтом Times New Roman, кегль 12 звичайний. Символи на рисунку оформлюються відповідно вимог до оформлення формул. Рисунок розміщують по центру сторінки і відокремлюють зверху і знизу порожнім рядком, кегль 12 звичайний. Рисунок повинен бути виконаний засобами сучасних графічних редакторів та вставлений «з файлу» формату JPG, без значної зміни розмірів і без порушення пропорцій. Якість сканованих зображень – не менше 300 dpi. Забороняється накладати на тіло рисунка не закріплені з ним підписи та написи. У разі, якщо рисунок потрібно розмістити на окремому альбомному (поверненому на 900) аркуші, його оформляють у вигляді окремого файлу.
 • Таблиці. Розміщують безпосередньо після першого їх згадування між абзацами тексту. Лінії обрамлення і лінії стовпців обов'язкові. Підпис таблиці складається з слова «Table (Таблиця)», номера таблиці і через тире «» назви. Підпис таблиці розміщують по центру, без відділення порожнім рядком. Підпис, текст і цифри таблиці набирають шрифтом Times New Roman, кегль 12 звичайний. Для простих таблиць допускається застосовувати кегль 14 звичайний. Таблицю розміщують по центру сторінки і відокремлюють знизу і зверху порожнім рядком, кегль 12. У разі, якщо таблицю необхідно розмістити на окремому альбомному(поверненому на 900) аркуші, її оформляють у вигляді окремого файлу.
 • Посилання на літературні джерела в статті наводять у квадратних дужках.

8. Список літератури. Перелік посилань розташовують під заголовком «REFERENCES» відразу після статті і відокремлюють від неї порожнім рядком. Назва «REFERENCES», шрифт Arial Narrow напівжирний прописний, кегль 11, вирівнювання по центру. З нового рядка, з абзацного відступу 7 мм приводять бібліографічні описи літературних джерел, шрифт Arial Narrow звичайний, кегль 10, вирівнювання по ширині. У списку літератури кожне джерело має бути оформлено у стилі "Harvard" за правилами, наведеними в Додатку К.

Примітка. Список цитованої літератури повинен містити посилання на всі принципово важливі останні публікації з даного питання, бажано з датою видання не пізніше ніж 5 років. Посилання на власні публікації авторів не повинні первищувати 10 % від загальної кількості посилань.

9.  Про авторів. Відомості про автора (авторів) розташовують відразу після списку літератури під заголовком «About the author(s)», відокремлюють від «REFERENCES» порожнім рядком. Назва «About the authors», шрифт Arial Narrow напівжирний, кегль 11, вирівнювання по центру. Відомості про кожного з авторів починаються з нового рядка, шрифт Arial Narrow звичайний, кегль 10, вирівнювання по ширині. Для кожного автора через кому пишуть Прізвище та Ім'я в транслітерації (повністю, виділяють напівжирним курсивом), далі (шрифт звичайний) науковий ступінь, вчене звання, повне найменування організації (в дужках - скорочене), місто, країну, адресу електронної пошти, ORCID.

Всі відомості перекладають на англійську мову у відповідності з рекомендаціями, що представлені в Додатках Д і Ж. Транслітерацію прізвищ авторів виконують залежно від мови оригіналу джерела (див. Додаток Д).

Скорочені найменування наукових ступенів і вчених звань наводять відповідно до встановлених правил (див. Додаток Ж).

Примітка: аспіранти заочної форми навчання вказують основне місце роботи та посаду.

10. Назва статті (українською мовою). Шрифт Arial Narrow напівжирний прописний, кегль 12, без абзацу, вирівнювання – по лівому краю. Переноси не допускаються.

11.  Список авторів (українською мовою). Шрифт Arial  курсив, кегль 12, вирівнювання – по лівому краю.

Список авторів складається з розділених комами прізвища та ім'я. Після списку авторів залишають один порожній рядок (кегль 12).

12. Анотація (українською мовою). Не менше 1800 значущих символів під заголовком «Анотація.». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з автопереносом, вирівнювання – по ширині.

13. Ключові слова (українською мовою). Друкують 3–5 ключових слів під заголовком «Ключові слова:». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з автопереносом, вирівнювання - по ширині.

 

Рукописи, що оформлені з порушенням зазначених вимог, не розглядаються і повертаються автору на доопрацювання.

Відповідальність за зміст статті несе автор.

Авторський гонорар не виплачується. Рукописи авторам не повертаються.

 


 Форми документів

  

 Всі повні тексти документів та довідкові матеріали доступні для скачування (формат *. pdf) та онлайн перегляду

  

Додаток А. Рекомендована форма рецензії                                                  Download   *.pdf   >>        Online >>

Додаток Б. Форма надання відомостей в електронному вигляді             Download   *.pdf   >>        Online >>

Додаток В. Форма ліцензійного договору                                                     Download   *.pdf   >>        Online >>

Додаток Г. Правила транслітерації                                                                 Download   *.pdf   >>        Online >>

Додаток Д. Написання у статті наукових ступенів, звань і посад            Download   *.pdf   >>        Online >>

Додаток Ж. Оформлення References, стандарт "Harvard"                         Download   *.pdf   >>        Online >>

Додаток З. Написання назв відділів ІГТМ НАН України                              Download   *.pdf   >>        Online >>

Додаток І. Приклад оформлення статті                                                         Download   *.pdf   >>        Online >>